Deklaracja dostępności serwisu spkamionka.szkola.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Romana Sitki w Kamionce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego spkamionka.szkola.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2012

Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.10.2022.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.09.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Treści lub funkcje niedostępne:

 • Brak wystarczającego kontrastu w kilku elementach
 • Zdjęcia nie posiadają opisów
 • Niedostępny formularz wyszukiwarki
 • Załączniki nie posiadają dostępnej treści
 • Nie wszystkie załączniki nie posiadają dostępne opisy
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Niemiec, adres poczty elektronicznej spkamionka206@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 17 22 33 116. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. bł. ks. Romana Sitki w Kamionce, Kamionka 206, 39-122 Kamionka

  Do budynku prowadzą 3 wejścia: od strony placu szkoły i parkingu.

  Sekretariat znajduje się na piętrze, obok pokoju nauczycielskiego.

  Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

  W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

  Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.